ابزار آلات

مشخصات ابزار آلات به شرح زیر است:

جعبه ابزار فلزی البرز-انبردست (Berlin) – آچارفرانسه (Henson) – سیم چین (Wolf) – یچ گوشتی (Rubicon)_

تیغ تیزبر (Max) – دستکش عایق – متر۳متری (Fisco) – فازمتر – آچار رینگی – آچارآلن – انبرقفلی

  • جعبه ابزار

    جعبه ابزار (3)

    جعبه ابزار :

    این جعبه ابزار دارای متعلقات و ابزارآلاتی است که وجود آن در هر جایی لازم و ضروری است

    و بعضی مواقع  وجود چنین وسایلی باعث جلوگیری از خسارت بزرگ و یا کمک به تعمیر حوادث غیرمترقبه می کند. حتی دراتومبیل هم وجود چنین ابزارآلاتی لازم وضروری است و به همین دلیل سعی کردیم دراین جعبه ابزار ازکاربردی ترین ابزارآلات استفاده کنیم که مشخصات هرکدام به شرح زیر است: جعبه ابزار فلزی البرز-انبردست (Berlin) - آچارفرانسه (Henson) - سیم چین (Wolf) - یچ گوشتی (Rubicon)_ تیغ تیزبر (Max) - دستکش عایق - متر۳متری (Fisco) - فازمتر - آچار رینگی - آچارآلن - انبرقفلی