تاسیسات الکتریکی روشنایی :

روشنایی :

روشنایی برای ایمنی لازم است.

در خیابان، خانه و در محل کار با تامین روشنایی صحیح می توان از بروز حوادث جلوگیری کرد.

در محل کار، روشنایی باعث می شود خطرات به موقع شناسایی گردند یا در خیابان، موانع بهتر دیده شوند.

در کنار این مزایای کاربردی و عملکردی نحوه، میزان و رنگ نور و روشنایی تاثیر مستقیم در وضعیت روحی و تندرستی انسان و برداشت های فرد از محیط دارد.

  • لیان نور

    لیان نور (73)

    لیان نور :

    مهتابی و لامپ و smd و تاسیسات الکتریکی لیان نور :